Konkurs

REGULAMIN KONKURSU dla użytkowników Instagrama @ph.doctor_dermocosmetics

 

 • §1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie Ph.Doctor organizowanym od 19.04.2022 do 19.05.2022 r. (dalej zwanym „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Ph Doctor N&D Wiśniewscy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą: 07-200 Wyszków ul. F. Chopina 13/U2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000951237, REGON 388686123, NIP 7622012301,
 3. Adres do korespondencji w sprawach dotyczących Konkursu: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa,
 4. E-mail: reklamacja@phdoctorlab.pl,
 5. Sklep internetowy: www.phdoctorlab.pl.
 6. Informacje o konkursie: https://phdoctorlab.pl/pages/konkurs.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.
 8. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sklepu internetowego, profilu na platformie Instagram instagram.com/ph.doctor_dermocosmetics oraz na platformie TikTok www.tiktok.com/@ph.doctor_dermocosmetics.
 9. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815).

 

 • §2. Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 19 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 i zakończy się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 23:59 (dalej: „Ramy czasowe Konkursu”).
 2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 17 maja 2022 do godz. 23:59.
 3. Zwycięzcy zostaną wybrani do dnia 19 maja 2022 roku.

 

 • §3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i spełniła warunki zawarte w Regulaminie (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną z § 9 Regulaminu przed przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu zawierającego zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i jego danych na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym w § 9 i na udzielenie licencji i zgód zgodnie z § 8,
  2. zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu jak również oświadczeniem o spełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie i wykonaniu Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem.
 4. W Konkursie mogą brać udział:
  1. osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby fizyczne, posiadające publiczne konto/profil na platformie społecznościowej Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram („Profil”). Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością,
  3. osoby spełniające łącznie warunki z lit. 1. i 2., które:
 • w terminie od 19.04.2022 r. do 03.05.2022 r. dokonają zakupu dowolnego kosmetyku bądź kosmetyków oraz produktu bądź produktów oznaczonych „Zero Waste” (Produktów Organizatora) w Sklepie Internetowym na dowolną kwotę na stronie phdoctorlab.pl,
 • zrealizują poprawnie Zadanie konkursowe opisane w § 4 Regulaminu.
 1. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 3. Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest: zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem do realizacji Zadania Konkursowego.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz nazwy profilu na Instagramie, miejsca zamieszkania, adresu e-mail z którego dokonano zakupu, numeru telefonu, innych danych osobowych zawartych w Zadaniu Konkursowym.
 6. w przypadku Zwycięzcy oprócz danych osobowych wymienionych w lit. 9., dodatkowo: identyfikator PESEL w celu sprawdzenia spełnienia warunku pełnoletności Uczestnika oraz realizacji obowiązków podatkowych.
 7. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody w celu umożliwienia udziału w Konkursie, jego organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym ujawnienia danych Zwycięzców Nagród, a także rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

 

 • §4. Zadanie konkursowe i przebieg Konkursu
 1. Zadaniem Konkursowym jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących warunków:
  1. spełnienie warunków wskazanych w § 3. ust. 1 - 4 i 7 - 9 Regulaminu,
  2. dokonanie zakupu Produktów Organizatora (dowolnego kosmetyku bądź kosmetyków wraz z produktem bądź produktami „Zero Waste”) na stronie www.phdoctorlab.pl na dowolną kwotę w terminie od 19.04.2022 r. do 03.05.2022 r. i nie dokonanie ich zwrotu lub nie odstąpienie od transakcji, na którą się powołał w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie,
  3. w terminie od 19.04.2022 r. do 17.05.2022 r. Uczestnik:
   1. wykona i opublikuje na swoim Instagramie autorski post / autorską rolkę z użyciem produktu/produktów „Zero Waste” Ph.Doctor Dermocosmetics,
   2. oznaczy profil @ph.doctor_dermocosmetics, użyje w opisie hasztag #zerowastePhDoctor,
   3. oznaczy dwie osoby, które zaobserwują profil @ph.doctor_dermocosmetics (warunek konieczny),
 2. profil, na którym publikowany jest post / publikowana jest rolka musi być publiczny,
 3. może wykorzystać w poście konkursowym / rolce konkursowej dowolny film, muzykę lub zdjęcia, do których posiada prawa autorskie.
 4. Zadanie Konkursowe powinno spełniać łącznie następujące warunki:
  1. Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie do Zadania Konkursowego,
  2. musi być związane z tematyką Konkursu,
  3. musi być zgodne z prawem,
  4. nie może naruszać dóbr osobistych lub praw osób trzecich,
  5. powinno mieć unikalną treść, stworzoną przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. Zadanie Konkursowe nie może być publikowane w innych serwisach internetowych, ani być zgłaszane do innych konkursów,
 5. Zadanie Konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw do znaków towarowych, w szczególności nie może stanowić opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną.
 6. Z chwilą opublikowania Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 7. Zadanie Konkursowe, które będzie zawierać treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami i/lub Regulaminem Instagrama zostanie usunięte z Konkursu.
 8. Jury dokona oceny Zadania Konkursowego, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni:
  1. Jedno zwycięskie Zadanie Konkursowe, które zostanie nagrodzone Nagrodą Główną,
  2. Drugie Zadanie Konkursowe, które zostanie nagrodzone Nagrodą II,
  3. Trzecie Zadanie Konkursowe, które zostanie nagrodzone Nagrodą III.
 9. Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe do Konkursu zgadza się na opublikowanie go na stronie Konkursu phdoctorlab.pl lub/i Instagram (www.instagram.com/ph.doctor_dermocosmetics) oraz TikTok (www.tiktok.com/@ph.doctor_dermocosmetics), wykorzystanie Zadania Konkursowego w komunikacji marketingowej, promocyjnej Organizatora, jego marek i produktów, w tym na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych Organizatora.
 • §5. Jury konkursowe i Prawa Organizatora
 1. Organizator powoła Komisję konkursową (dalej: „Jury”) celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz w celu wyboru Zwycięzców Konkursu. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, ich działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe Profile, w tym fikcyjne konta) do występowania w imieniu / zgłaszania różnych Uczestników,
  3. nie są pełnoletni.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 • §6. Nagrody
 1. W konkursie przewidziano:
  1. Jedną Nagrodę Główną: Kosmetyczka podróżna firmy Dior plus zestaw 10 kosmetyków Ph.Doctor Dermocosmetics o wartości rynkowej około 10 000,00 zł,
  2. Drugą Nagrodę: Torebka na telefon komórkowy firmy Dior plus zestaw 10 kosmetyków Ph.Doctor Dermocosmetics o wartości rynkowej około 5 000,00 zł,
  3. Trzecią Nagrodę: Kosmetyczka firmy Dior plus zestaw 10 kosmetyków Ph.Doctor Dermocosmetics o wartości rynkowej około 3 500,00 zł.
 2. Zwycięzcy są informowani o przyznaniu Nagród poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w terminie 19 maja 2022 r. do godz. 23:59.
 3. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub na adres e-mail Konkursu, w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości informującej o wygranej zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeśli jest inny, niż wskazany adres zamieszkania, a także identyfikator PESEL oraz dowód zakupu Produktów Organizatora w terminie od 19 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 do 3 maja 2022 r. godz. 23:59 (np. numer zamówienia bądź e-mail otrzymany od Ph.Doctor z potwierdzeniem zamówienia).
 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu ustalenia ich pełnoletności, identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody jeżeli:
  1. nie jest osobą pełnoletnią lub nie spełnił innych warunków uczestnictwa w Konkursie,
  2. nie spełnił całości lub części Zadania Konkursowego opisanego w postanowieniu § 4 ust. 1. Regulaminu,
  3. Nie zachował terminu wskazanego w ust. 3 powyżej lub nie poda prawidłowego adresu do komunikacji lub danych, o których mowa w ustępie 4, powodując brak możliwości spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, w takim wypadku Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. Uiszczenie należnych podatków od Nagród określonych w §6 ust. 1 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie nagród związanych z wygraną w Konkursie i obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna Zwycięzcom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie wspomnianego podatku. Kwota tejże dodatkowej nagrody odpowiada wysokości podatku obciążającego Zdobywcę tej Nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości Nagrody Głównej lub Drugiej Nagrody, lub Trzeciej Nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich Nagród Organizator pobierze od Zwycięzcy Nagrody Głównej lub Drugiej Nagrody, lub Trzeciej Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od Nagrody.
 • §7. Reklamacje
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@phdoctorlab.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • §8. Prawa własności intelektualnej do Prac
 1. Uczestnik z chwilą wysłania Zadania Konkursowego jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego.
 2. Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadań Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w zakresie pól eksploatacji wskazanych poniżej w ust 3.
 3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Zadań Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655), bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  5. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego,
  6. eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, YouTube itp., odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  7. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonego Zadania Konkursowego, w tym odpowiedzi na pytanie konkursowe, zdjęcia, kompilacji z innymi Zadaniami Konkursowymi, odpowiedziami i zdjęciami, udostępnianie treści Zadania Konkursowego,
  8. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze – dokonywanie tych zmian lub modyfikacji w całości, lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu.
 4. Zwycięzca:
  1. upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zadania Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych,
  2. zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Zadania Konkursowego osobistych praw autorskich,
  3. wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zadania Konkursowego i jej opracowań, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zadania Konkursowego na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, w tym do dokonywania modyfikacji Zadania Konkursowego, łączenia jej z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji,
  4. zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zadań Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Zadań.
 6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji, udzielenia zgód lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 7. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w postaci Zadania Konkursowego oraz nazwy jego Profilu na Instagramie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że ma prawo do dysponowania wizerunkiem osób widniejących na Zadaniu Konkursowym w zakresie objętym Regulaminem i udziela zgód na wykorzystanie tego wizerunku na zasadach określonych w § 8.
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 6-7 powyżej jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 9. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Zadaniami Konkursowymi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
 • §9. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Organizator Ph Doctor N&D Wiśniewscy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą: 07-200 Wyszków ul. F. Chopina 13 lok.u2.
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych Uczestnik może się skontaktować na adres e-mail: reklamacja@phdoctorlab.pl .
 3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
  1. w celach niezbędnych do komunikacji z Uczestnikiem Konkursu związanej z jego udziałem w Konkursie, wydania Nagrody, publikacji informacji o Zwycięzcy i jego Zadaniu Konkursowym, tekstów opinii i zdjęć oraz rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda art. 6 ust. 1lit. a) RODO wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – przystąpienie do realizacji Konkursu,
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – rozliczenia podatków - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest: ewentualne ustalenie lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacja celów promocyjnych i marketingowych, a także promocja oferowanych usług, badania, analizy i statystyki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Zwycięzców będą:
  1. upoważnieni pracownicy Organizatora,
  2. Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez Organizatora lub na rzecz Organizatora usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na zlecenie Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
  3. Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą Organizatora (w szczególności księgowe, banki, firmy kurierskie i pocztowe uczestniczący w realizacji wydania Nagród),
  5. Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony jego praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe),
  6. Użytkownicy Serwisu Instagram obserwujący profil Organizatora i strony internetowej Organizatora oraz użytkownicy mediów społecznościowych- w zakresie informacji o Zwycięzcach Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i Zwycięzcy będą przechowywane:
  1. przez okres trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – co do zasady nie dłużej niż 6 lat,
  2. w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, lecz co do zasady nie dłużej niż 6 lat,
  3. w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości przez okres wskazany w przepisach prawa, co do zasady nie dłużej niż 6 lat,
  4. do czasu wycofania zgody.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Zwycięzcy nie będą podlegały profilowaniu. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika Konkursu do państw trzecich, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności Instagrama.
 7. Uczestnikowi/Zwycięzcy przysługują następujące prawa:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, do uzyskania kopii swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO,
  2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda – przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu Uczestnikowi również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wynika z zasad realizacji konkursu. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub odbioru Nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz konieczna do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Konkursie; dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Konkursie, komunikacja na podstawie przekazanych danych, będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 10. Organizator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Uczestników i Zwycięzcy i z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych [w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa].
 • §10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie Konkurs – Ph.Doctor (phdoctorlab.pl), na profilu Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” poprzez profil na Instagramie dostępny pod adresem: instagram.com/ph.doctor_dermocosmetics lub mailowo pod adresem: reklamacja@phdoctorlab.pl .