1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym phdoctorlab.pl (dalej „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez spółkę PH DOCTOR N&D WIŚNIEWSCY S.K.A. z siedzibą w Wyszkowie (adres: ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951237, NIP: 7622012301, REGON: 388686123.

1.2 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

1.6 Sklep Internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu, spowodowane zwłaszcza siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7 Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

1.8 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 1. Definicje

2.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2 BAZA WIEDZY – zakładka strony Sklepu Internetowego dostępna pod linkiem https://phdoctorlab.pl/blogs/baza-wiedzy stanowiąca integralną część Regulaminu.

 2.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4 KLIENT; USŁUGOBIORCA –

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna;

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5 KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

2.6 NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2.7 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca lub mająca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.9 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: phdoctorlab.pl.

2.10 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PH DOCTOR N&D WIŚNIEWSCY S.K.A. z siedzibą w Wyszkowie (adres: ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951237, NIP: 7622012301, REGON: 388686123, email: reklamacja@phdoctorlab.pl, tel. +48 518 563 411.

2.11 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.12 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287, ze zm.).

2.13 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.14 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.15 KONTO KLIENTA; USŁUGOBIORCY – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę, która umożliwia stworzenie konta klienta w Sklepie Internetowym, dzięki któremu Klient; Usługobiorca uzyskuje dostęp m.in. do historii swoich Zamówień oraz danych.

 1. Sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

3.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1 Płatności są obsługiwane przez PayPro Spółka Akcyjna - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

3.1.2 Płatności są obsługiwane przez PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu – dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

3.1.3 Platności są obsługiwane przez PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 – krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON: 300523444.

3.2 W celu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego i naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności. W innym przypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3.3 Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści.

 1. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

4.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter, Konto Klienta; Usługobiorcy.

4.1.1 Newsletter – Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zapisanie się do niego na stronie phdoctorlab.pl, podając swój adres e-mail, oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.). W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Ph Doctor Lab sp. z o.o., nowych ofertach, aktualnych promocjach, konkursach oraz inne informacje marketingowe. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Każdy nowy Klient zapisując się do Newslettera otrzymuje jednorazowo 5% zniżki na zakupy w sklepie Ph Doctor. Kod zniżkowy nie łączy się z innymi rabatami.

4.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego i (2) naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności za Zamówienie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie m.in. firmy przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4.1.3 Konto Klienta; Usługobiorcy – usługa dostępna jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Polega ona na stworzeniu i utrzymywaniu indywidualnego konta, umożliwiającego odtworzenie danych wskazanych przy rejestracji, zmianę tych danych oraz przeglądanie Zamówień. Klient; Usługobiorca w każdej chwili może wypowiedzieć tę Usługę elektroniczną poprzez skierowanie takiego żądania na adres e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy; Usługodawcy. Sprzedawca; Usługodawca może wypowiedzieć tę Usługę elektroniczną, poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przez Klienta; Usługobiorcę, gdy ten narusza postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego lub narusza dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa i interesy zarówno Sklepu Internetowego, Sprzedawcy; Usługodawcy jak i osób trzecich. Wypowiedzenie w/w umowy skutkuje usunięciem Konta Klienta; Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia odbioru przez drugą stronę tego wypowiedzenia.

 1. Wymagania techniczne

5.1 Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne są: (a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu), (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), (c) włączona obsługa w przeglądarce internetowej plików cookies oraz obsługa Javascript. Strona Internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

5.2 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego:
(a) przeglądarka internetowa w wersji najnowszej dostępnej, (b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 1. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

6.1 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania Sklepu Internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych

7.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9 Regulaminu), Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt” lub też pisemnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków.

7.2 Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia oraz aktualny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 1. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia. Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu

8.1 Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

8.2 Klient; Usługobiorca może złożyć Zamówienie po uprzedniej bezpłatnej rejestracji w Sklepie Internetowym, lub bez dokonywania rejestracji. Rejestracja powoduje stworzenie Konta Klienta; Usługobiorcy, które umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego po uprzednim zalogowaniu się do niego.

8.3 Rejestracja Konta Klienta; Usługobiorcy polega na prawidłowym wypełnieniu formularza w Sklepie Internetowym. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Klient; Usługobiorca otrzymuje powiadomienie na wskazany adres e-mail o założeniu konta. W trakcie rejestracji Klient; Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

8.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

8.5 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto i podana jest w złotych polskich wraz z podatkami. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.6 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:

8.6.1 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.6.2 Sposoby płatności za Zamówienie zostały opisane w pkt. 3 Regulaminu.

8.6.3 W przypadku normalnego i prawidłowego funkcjonowania rynku dostaw kurierskich, termin dostawy Produktu dla wysyłek krajowych wynosi do 14 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast dla wysyłek zagranicznych wynosi do 30 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W okresie przedświątecznym i świątecznym termin dostarczenia przesyłek może ulec wydłużeniu. W przypadku zamówień “pre-order” oraz zamówień organizowanych w ramach akcji promocyjnych obowiązują odrębne terminy dostawy, określone indywidualnie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w określonych przypadkach.

8.7 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.4.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8.8 Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

8.9 Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

8.10 W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi:

8.10.1 Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);

8.10.2 Anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

8.10.3 Realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

8.10.4 Podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

8.11. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep Internetowy poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.12 Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep Internetowy zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach wskazanych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta.

8.13 W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ponownej wysyłki Produktu przez Sprzedawcę, Klient ponosi koszt ponownej wysyłki. 

8.14 Sklep Internetowy obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

8.15 Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

8.16 Sklep Internetowy udostępnia Klientowi sposób dostawy Produktu wyłącznie za pośrednictwem przesyłek kurierskich. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient zobowiązany jest do zbadania doręczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Usługobiorcę i kuriera.

8.17 Sklep Internetowy nie realizuje Zamówień za pośrednictwem paczkomatów.

8.18 Podmiotem odpowiedzialnym za przesyłki kurierskie realizowane na terytorium Wielkiej Brytanii jest Ph Doctor Lab sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków, NIP: 7622009049, KRS: 0000808238, REGON: 384604364.

8.19 Koszty przesyłek kurierskich wynoszą:

- na terenie Polski: 15 złotych,

- na terenie Unii Europejskiej (poza Polską): 60 złotych,

- do Wielkiej Brytanii: 129 złotych.

 1. Reklamacja Produktu

9.1 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

9.2 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.

9.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta m.in.:

9.3.1 za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt”;

9.3.2 pisemnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków.

9.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5 Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

9.6 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9.7 W sytuacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo naprawy lub wymiany Produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy. Takie same uprawnienie przysługuje Klientowi w sytuacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie do umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu.

9.8 Zwrot należności, w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 9.7 następuje w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny lub od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania w sytuacji skorzystania przez Klienta z odstąpienia od Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta.

9.9 Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9.10 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest także wyłączona w przypadku w osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

10.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.3 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

10.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

 1. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

11.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone zgodnie ze wzorem odstąpienia zawartym na formularzu zamieszczonym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt” lub pisemnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 13/U2, 07-200 Wyszków.

11.2 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:

11.2.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

11.2.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

11.3 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Produkt. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego dostarczenia Sprzedawcy.

11.5 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres siedziby spółki prowadzącej Sklep Internetowy lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

11.6 Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

11.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.8 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

11.8.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

11.8.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

11.8.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.8.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

11.8.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.8.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11.9 Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w pkt 11.1 – 11.8 niniejszego Regulaminu, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Opinie o produktach

12.1 Usługobiorca ma możliwość dokonania oceny Produktów. Dokonanie oceny jest dobrowolne i nieodpłatne.

12.2 Klient oświadcza, że:

12.2.1 jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

12.2.2 jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,

 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji,
 • dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12.3 W ramach ocen, o których mowa w pkt 12.1 powyżej Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną.

12.4 Oceny są przechowywane przez Sprzedawcę.

12.5 Oceny są prezentowane publicznie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż oceny wystawiane przez Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, będą oznaczane, jako „zweryfikowane”.

12.6 Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie dokonanych ocen produktów. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

12.7 Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

12.8 Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.

12.9 Klient ponosi odpowiedzialność za umieszczane przez siebie wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.

12.10 Przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu Internetowego i Produktu.

12.11 Ocena produktu nie wyraża poglądów Usługodawcy.

12.12 Sprzedawca, w przypadku powzięcia wątpliwości czy autor opinii jest faktycznie Klientem, jest uprawniony do występowania do autora opinii z prośbą o informacje potwierdzające rzeczywisty zakup/skorzystanie z Produktu

 1. Zmiana Regulaminu

13.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

13.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. Kody zniżkowe

14.1 Kody zniżkowe do Sklepu Internetowego Ph. Doctor nie łączą się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, ofertami specjalnymi i wyprzedażą.

 1. Promocja „Zakręć Kołem i Wygraj”

15.1 Informacje ogólne

15.1.1 Organizatorem akcji promocyjnej „Zakręć Kołem i wygraj” (dalej „Promocja”), jest Sprzedawca.

15.1.2 Promocja rozpoczyna się 01.02.2023 r. i trwa do odwołania (dalej "Okres Promocji"), jednak nie dłużej niż do 31.12.2024, przy czym będzie prowadzona w okresach ustalonych przez Sprzedawcę. Promocja nie jest akcją stałą.

15.1.3 Promocją są objęte zakupy, których dostawa jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

15.2. Zasady Promocji

15.2.1 Każdy Klient Sklepu Internetowego ma szansę na skorzystanie z Promocji.

15.2.2 Promocja będzie się wyświetlała Klientom w Sklepie Internetowym, po upływie 10 sekund od wejścia Klienta na stronę Sklepu Internetowego. 

15.2.3 Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest podanie przez Klienta jego adresu email oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie spersonalizowanych ofert specjalnych na stronie oraz przez email. 

15.2.4 Promocja będzie polegała na zakręceniu przez Klienta wirtualnym kołem („dalej „Losowanie”), które wyświetli się w okienku Sklepu Internetowego po upływie 10 sekund od dnia wejścia Klienta na stronę Sklepu Internetowego.

15.2.5 Każdy Klient może wziąć udział w Losowaniu tylko raz.

15.2.6 Informacja o wyniku Losowania pojawi się po kilku sekundach w postaci obrazka kuponu.

15.2.7 Nagrodami, które można wygrać w Losowaniu są:

 • Kod rabatowy w wysokości 5% zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym - 20% szans na wygranie tej nagrody w Promocji;
 • Kod rabatowy w wysokości 10% zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym - 10% szans na wygranie tej nagrody w Promocji;
 • Kod rabatowy w wysokości 15% zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym - 5% szans na wygranie tej nagrody w Promocji;
 • Kod rabatowy w wysokości 20% zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym - 3% szans na wygranie tej nagrody w Promocji;
 • Kupon na darmową dostawę na terenie Polski - 2% szans na wygranie tej nagrody w Promocji;

15.2.8 Rabat wynikający z wykorzystania kuponu rabatowego, rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie towary nabyte w ramach transakcji z wykorzystaniem kuponu rabatowego.

15.2.9 W przypadku wygranej, kod zniżkowy z kuponu lub kupon na darmową dostawę, zostaje automatycznie dodany do koszyka użytkownika w Sklepie Internetowym i jest ważny przez 24h od momentu dodania kuponu do koszyka.

15.2.10 Zamówienia złożone przed Okresem Promocji nie są objęte Promocją. Zamówienia złożone w Okresie promocji lub po jej zakończeniu są objęte Promocją.

15.2.11 Promocja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, ofertami specjalnymi i wyprzedażą.

15.2.12 Kod zniżkowy otrzymany w Losowaniu, nie łączy się z innymi rabatami.

15.2.13 Klient, który zwróci towar zakupiony z użyciem kuponu stanowiącego wygraną w Losowaniu, nie odzyskuje prawa do kuponu.

15.2.14 Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczącego Promocji, nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klientów.

15.3 Reklamacje dotyczące Promocji

15.3.1 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

15.3.2 Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 1. Postanowienia końcowe

16.1 Umowy Sprzedaży dokonywane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

16.2 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

16.3 W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste lub dobre obyczaje, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, a w razie konieczności usunięcie ze strony internetowej treści będących przyczyną naruszenia.

16.4 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

16.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.), a także Ustawy o Prawach Konsumenta.

16.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.